Werkwijze

De zorgverlening van De Overbrugging richt zich op de opvang en zorg. In de voorziening van De Overbrugging kunnen jongeren tijdelijk worden opgevangen om zelfstandig te wonen met lichte begeleiding. De bekostiging van deze huisvesting vindt plaats op basis van huur. De zorg kan bestaan uit behandeling en/of woonbegeleiding en/of dagbesteding bekostigd op basis van de AWBZ /WMO.

Het nastreven van nieuwe levensdoelen zijn de belangrijkste zorgdoelstellingen.

Om deze doelen te bereiken wordt er planmatig en systematisch gewerkt conform de leefgebieden van het achtfasemodel. Dit is ook van belang gezien de kwaliteitseisen die aan een zorgorganisatie worden gesteld en de kwaliteitssystemen die deze werkwijze afdwingen.

Er wordt gewerkt aan het persoonlijke hulpverleningsplan van de cliënt. Er wordt veelal taakgericht gewerkt, waarin ook veel aandacht uitgaat naar het persoonlijke hulpverleningsproces van de cliënt. Het (zorg- en begeleidings-) programma van De Overbrugging bestaat uit maximaal 18 maanden:

Jongeren die geen Nederlands paspoort, een zeer ernstige psychiatrische aandoening hebben of verslaafd zijn, kunnen geen gebruik maken van het zorgaanbod van de Overbrugging.
Andere contra-indicaties voor opname zijn:

  • de cliënt is jonger is dan 18 jaar;
  • de cliënt is ouder is dan 35 jaar;
  • de cliënt heeft een behandelvraag maar geen verwijzing van een arts;
  • de cliënt heeft een begeleidingsvraag maar komt niet in aanmerking voor een indicatie van
    het CIZ /WMO.

Indien een cliënt wordt afgewezen, zal De Overbrugging zich inspannen deze cliënt door te verwijzen.

Na het vertrek van de cliënt zal Stichting De Overbrugging aan de cliënt nazorg verlenen. Gedurende de eerst zes maanden na vertrek zal de cliënt elke maand worden bezocht door een vrijwilliger. Na verloop van zes maanden zal de cliënt nog eenmaal in de twee maanden bezocht worden door een medewerker van De Overbrugging. Na 1 jaar zal het bezoek in overleg worden afgebouwd. Gedurende het eerste jaar na vertrek uit de opvang zal de cliënt zonodig voor sociale problemen een beroep kunnen doen op een maatschappelijk werker.

Iedere cliënt van De Overbrugging krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze voert regelmatig gesprekken met de cliënt, leidend in deze gesprekken zijn de leefgebieden vanuit het 8-fasemodel. Op basis van de individuele problematiek zal meer nadruk op begeleiding of behandeling liggen.

Naast de praktische onderdelen van het programma is er ook een aanbod van thema’s, waarin vaardigheden worden aangeleerd en een stuk verwerking van het gedrags- veranderingsproces kan plaatsvinden.

Zowel psychosociale verwerking en ontwikkeling als wel de algemene ontwikkeling komen aan de orde, omdat de achterstanden op deze gebieden vaak ten grondslag liggen aan de problemen. Voor alle cliënten staan arbeidsprojecten open. Ook kan met hen worden gezocht naar mogelijkheden om een reguliere opleiding te gaan volgen. In algemene termen wordt een steunende, structurerende vorm van begeleiding geboden.

Het zorgaanbod van De Overbrugging ligt op het vlak van begeleiding onder de AWBZ en de WMO Dit kan evt. in combinatie met zelfstandig wonen met lichte begeleiding plaatsvinden.

Vriend worden?

U kunt vriend worden van Stichting De Overbrugging. Deze vriendschap kost slechts € 10,00 per persoon per jaar, maar als deze vriendschap u meer waard is mag u uiteraard meer geven. Met dit gebaar ondersteunt u Stichting De Overbrugging.

Kringloopwinkel

De kringloopwinkel is weer geopend.

Naast het gebruikelijk assortiment is er nu  in de winkel een ruime keuze KERST ARTIKELEN te vinden

Kom snel naar de winkel want na 23 december gaan onze vrijwilligers een poosje van hun rust genieten.